พนักงานกองการผลิตที่ 3 (Packing) (1 Positions(s))

Ayutthaya Factory
01/07/2021

Job Description :

1. กำหนดและควบคุมวิธีการสุ่มตรวจคุณภาพในสายการบรรจุ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ควบคุมและดูแลรับผิดชอบการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ภายในแผนกให้เป็นไปตามข้อกำหนด

3. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของพนักงานรับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4. ทวนสอบ ประเมิน และนำเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualification :

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 25 ปี

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

3. มีประสบการณ์ 0 - 2 ปี ในงานด้านกระบวนการบรรจุ

4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน

Featured Stories