การบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศ

การต่อต้านการให้/รับสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส
สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมาย อยู่ภายใต้มาตรฐานประเพณีหรือแนวปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น
และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ต่อต้านการให้/รับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบตาม
“นโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto Group Policies)”
บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้/รับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

บริษัทฯมุ่งมั่นจะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้/รับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น
โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและ
เป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)
และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
บริษัทฯจึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Download File No Gift Policy(AJT) No Gift Policy(AST)

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

Technological development
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวทันวิทยาการ บริษัทฯจึงได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมขึ้นในปี พศ. 2540 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมจากประเทศญี่ปุ่นโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ และถ่ายทอดประสบการณ์ในประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาการผลิตของกลุ่มบริษัทฯในขั้นต่อไป นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วม และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ

ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

PRODUCT RESEARCH & DEVELOPMENT
เราได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารขึ้นเพื่อออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ด้านสิ่งแวดล้อม

ENVIRONMENT
โรงงานและฐานการผลิตของเราทุกแห่ง บริหารจัดการภายใต้แนวคิด “โรงงานสีเขียว” และยึดมั่นแนวนโยบาย “การปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์"เราได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาปฏิบัติ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบต่างๆของโรงงานเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านการยึดหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตลอดจนการลดขยะและบำบัดของเสียเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

occupational health & safety
เรายึดถือและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงานบริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์และระบบป้องกัน ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

energy saving management
เราส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในอาคารสำนักงานและโรงงานของเราทุกแห่งอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม บริษัทฯได้กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานในส่วนงานต่างๆของเรา รวมถึงทำการสื่อสารและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯยังให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานด้านอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการประชุมทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเรา

ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกคน ในการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับผู้บริโภค ลอดจนการตอบแทนสังคมในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ ทำให้เราได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆมากมาย อาทิ

ด้านการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
Environment preservation
1
รางวัลความร่วมมือในการฟื้นฟูและอนุรักษ์แม่น้ำ
2
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
3
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

** และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย **

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม
coporate social responsibility
1
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
2
รางวัลองค์กรที่มีกิจกกรมรับผิดชอบสังคมดีเด่น
3
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
4
รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อสังคม

** และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย **

ด้านการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
management & good governance
1
รางวัลเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย
2
รางวัลผู้เสียภาษีดีเด่น
3
สถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ
4
สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
5
รางวัลแบรนด์ที่ทรงพลังสูงสุดแห่งปี
6
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกลุ่มบริษัทฯ ระดับดีมาก

** และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย **

 

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้