นโยบายคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

1

เราจะใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพอใจ

3

เราจะไม่ผ่อนปรนปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย
เราจะดำเนินการตรวจสอบ วิจัยอย่างถี่ถ้วนเต็มความสามารถ เราจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ และเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

5

โดยการชี้นำของฝ่ายจัดการ
พนักงานในทุกระดับจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการผลิต การกระจายสินค้า การขายและการบริการ

2

เรากระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าและพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราอย่างต่อเนื่อง

4

เราประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่เข้มงวดของบริษัทฯ (ASQUA) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบบริหารคุณภาพสากล ISO

1

เราจะใส่ใจต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพอใจ

2

เรากระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ลูกค้าและพัฒนาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเราอย่างต่อเนื่อง

3

เราจะไม่ผ่อนปรนปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัย
เราจะดำเนินการตรวจสอบ วิจัยอย่างถี่ถ้วนเต็มความสามารถ เราจะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ และเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ

4

เราประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่เข้มงวดของบริษัทฯ (ASQUA) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากระบบบริหารคุณภาพสากล ISO

5

โดยการชี้นำของฝ่ายจัดการ
พนักงานในทุกระดับจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการผลิต การกระจายสินค้า การขายและการบริการ

ระบบประกันคุณภาพของกลุ่ม "บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA)"

ASQUA เป็นระบบประกันคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จัดทำขึ้นในปี 1997 ตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพระดับสากล รวมถึงมาตรฐานการบริหารการผลิต เช่น ระบบการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤต (HACCP) มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety) มาตรการป้องกันอาหารให้มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนโดยเจตนา (Food Defense) รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)

การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

นอกจากระบบประกันคุณภาพภายในที่มีการประเมินคุณภาพในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการจัดจำหน่ายสินค้าแล้ว บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้ดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่างๆ ทั้ง ISO 9001, HACCP, GMP, ฯลฯ จากหน่วยงานภายนอกที่น่าเชื่อถืออีกด้วย
อยุธยา
โรงงาน
 • GMP & HACCP
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
กำแพงเพชร
โรงงาน
 • GMP & HACCP 
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • FSSC 22000 Version 5
 • SMETA
หนองแค
โรงงาน
 • GMP & HACCP
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
ปทุมธานี
โรงงาน
 • GMP & HACCP
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
เบอร์ดี้
โรงงาน
 • GHP & HACCP
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
พระประแดง
+ ลาดหลุมแก้ว
 • GMP & HACCP
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
สำนักงานใหญ่
พญาไท
 • ISO 9001:2015

การประเมินและควบคุมคุณภาพในกิจกรรมแต่ละขั้นตอน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีระบบการประเมินและควบคุมคุณภาพในกิจกรรมแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง และตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีรายละเอียดของการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวางแผนงานด้านผลิตภัณฑ์และ R&D บนพื้นฐานความต้องการของแต่ละประเทศ
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารวมถึงพัฒนาวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งานของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมินคุณภาพด้านต่างๆ เช่น เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. รับรองความปลอดภัยและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะคัดเลือกผู้จัดหาวัตถุดิบ จัดการและตรวจสอบวัตถุดิบที่ซื้อเข้ามาอย่างเข้มงวด มีการตั้งมาตรฐานสารตกค้าง อาทิเช่น ยาฆ่าแมลง เพื่อรับรองความปลอดภัยของพืชผักที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ และดำเนินการประเมินคุณภาพของผู้จัดหาวัตถุดิบ รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทางในการเพิ่มระดับการประกันคุณภาพอีกด้วย
3. การผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะดำเนินการควบคุมและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงตามมาตรฐาน HACCP, มาตรฐาน GMP, มาตรฐานการป้องกันสิ่งปนเปื้อนในอาหาร และมาตรฐานอื่นๆ ของระบบประกันคุณภาพของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA) นอกจากนั้น บริษัทยังใส่ใจในเรื่องคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การผสม การปรุง การบรรจุไปจนถึงการตรวจสอบก่อนปล่อยสินค้าออกจากโรงงาน
4. มุ่งมั่นในการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับลูกค้า
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะดำเนินการควบคุมคุณภาพในการจัดเก็บและขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปสู่ลูกค้า โดยเน้น ความถูกต้องในการขนส่งสินค้า คุณภาพการบรรจุของสินค้า แม้แต่มารยาทของพนักงานขับรถก็ถือเป็นหนึ่งในคุณภาพของระบบขนส่งสินค้าด้วยเช่นกัน
5. การให้ข้อมูลกับผู้บริโภคเพื่อรับรองว่าผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าด้วยความสบายใจ
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนสำหรับผู้บริโภคทั่วไปไม่เฉพาะบนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังแสดงข้อมูลสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยแนะนำสรรพคุณและวิธีทำอาหารผ่านการนำเสนอทางใบปลิวและการสาธิตวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และคำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQs)บนเว็บไซต์อีกด้วย
6. การพัฒนาสินค้าและบริการตามความคิดเห็นของลูกค้า
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนำความคิดเห็นจากลูกค้ามาใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามมาตรฐานการจัดการกับ "เสียงตอบรับจากลูกค้า" ของบริษัท

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้