อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)

The Ajinomoto group Creating Shared Value

ปณิธานและแนวคิดจากผู้ก่อตั้ง

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะนั้น ได้คำนึงถึง การพัฒนาคุณค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น ในองค์รวม
ศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ

“ผมต้องการสร้างเครื่องปรุงรสที่ดี มีราคาที่คนทั่วไปจับต้องได้และเปลี่ยนอาหารที่มีโภชนาการ แต่เรียบง่ายเป็นอาหารจาน
เลิศหรู”

ศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ ผู้ค้นพบรสชาติอูมามิ
Prof.Dr.Kikunae Ikeda, Discoverer of the umami taste

มร.ซาบุโรซุเกะ ซูซูกิ ที่ 2

“ผมต้องการจะพัฒนาสภาวะด้านโภชนาการ ของผู้คนชาวญี่ปุ่น”

มร.ซาบุโรซุเกะ ซูซูกิ ที่ 2 ผู้ก่อตั้งธุรกิจอายิโนะโมะโต๊ะ
Mr.Saburosuke Suzuki II, Founder of the Ajinomoto Group

ด้วยปณิธานและแนวคิดริเริ่มนี้ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เราเรียกปณิธานแนวคิดริเริ่มนี้ว่า “อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” ซึ่งสะท้อนแก่นสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจของเรา และเราจะยังคงสืบสาน การพัฒนาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมต่อไป เพื่อนำไปสู่การเป็น บริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกอย่างแท้จริง

จากจุดเริ่มต้นในการค้นพบรสชาติอูมามิ (รสอร่อยกลมกล่อม) รสชาติที่ได้จากกรดอะมิโน “กลูตาเมต”
โดยศ.ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว จึงได้ร่วมมือกับ มร.ซาบุโรสุเกะ ซูซูกิ ที่ 2 ก่อกำเนิดอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิแห่งแรกของโลก ณ ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2452 ภายใต้ชื่อ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะส่งเสริมให้ทุกคน “กินดี มีสุข” ผ่านการ พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ความรู้ด้านรสอูมามิและกรดอะมิโน เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนทั่วโลก

“จากปณิธานและแนวคิดริเริ่มนี้ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาเจริญเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง”

รวมถึงการก่อตั้งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยในปี พ.ศ.2503 เพื่อผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ความอร่อยที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และพวกเรา “ชาวอายิโนะโมะโต๊ะ” เรียกแนวคิดและการดำเนินการสานต่อความปรารถนาของ ทั้ง 2 ผู้ก่อตั้งนี้ว่า “อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” ซึ่งสะท้อนถึงแก่นสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา ในการที่จะก้าวสู่การเป็น บริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกอย่างแท้จริง

1. การสร้างสังคมสุขภาพดี

เราใช้องค์ความรู้ด้าน “รสอูมามิและกรดอะมิโน” ที่เป็นความ

เชี่ยวชาญหลักของอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อสร้าง “สังคมกินดีมีสุข”

หลักแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

ตอบโจทย์การดำเนินชีวิต
ที่เร่งรีบของคนเมือง

ช่วยร่นเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบและการปรุงอาหาร

เป็นตัวช่วยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีทักษะการทำอาหาร

สนับสนุนด้านโภชนาการแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัย

เป็นทางเลือกในการลดปริมาณโซเดียมในอาหารจากการลดการใช้เกลือ โดยอาหารยังคงมีรสอร่อยกลมกล่อม

ส่งเสริมการบริโภคผักในเด็กๆ โดยใช้ ผลิตภัณฑ์รสดี ซึ่งช่วยให้เมนูจานผัก หอม อร่อย น่ารับประทานยิ่งขึ้น

สนับสนุนการมีโภชนาการที่ดีให้กับคนไทยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

โดยโภชนาการอาหาร เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ
และมุ่งสร้างสังคมกินดีมีสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

2.การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เราส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างคุณค่าให้ผู้ดำเนินการเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดคุณค่า ร่วมกับสังคมโดยรวมอีกด้วย ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ะเองก็ได้ดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมควบคู่ ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราสามารถพัฒนาของเหลือทิ้งจากภาคการผลิตส่งคืนสู่ภาคการเกษตร และพัฒนาของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

3.สร้างความยั่งยืนของโลก

สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความ เสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้น

อายิโนะโมะโต๊ะจึงคำนึงและใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

ผ่านการดำเนินการและกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้