ตำแหน่งที่เปิดรับ
9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน (A-Z)
ช่างประจำอาคาร (วุฒิปวส.) 1 สำนักงานใหญ่ (พญาไท) 21/07/2564 อ่านรายละเอียด
Marketing Communication Supervisor/Manager (Seasoning Brands) New 1 สำนักงานใหญ่ (พญาไท) 12/07/2564 อ่านรายละเอียด
Key Account Staff/Supervisor (Makro/Hypermarket/Convenience store) Urgent 4 สำนักงานใหญ่ (พญาไท) 08/07/2564 อ่านรายละเอียด
พนักงานกองการผลิตที่ 3 (Packing) New 1 โรงงานอยุธยา 01/07/2564 อ่านรายละเอียด
พนักงานประจำผลัด กองต้นกำลัง วุฒิ ม.6 Urgent 1 โรงงานปทุมธานี 08/04/2564 อ่านรายละเอียด
พนักงานประจำผลัด ฝ่ายผลิต วุฒิ ม.6 Urgent 1 โรงงานปทุมธานี 08/04/2564 อ่านรายละเอียด

ติดต่อ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

487/1 อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา, เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 2247 7000

ช่องทางค้นหาตำแหน่งงานอื่นๆ

RECRUITMENT PROCESS

ความต้องการ
สมัครงานออนไลน์
พิจารณาคุณสมบัติ
ทำแบบทดสอบ
นัดสัมภาษณ์งาน
คัดเลือก
จ้างงาน

1สมัครงานออนไลน์

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง สามารถสมัครได้โดยตรงที่ Www.Ajinomoto.co.th หรือ กดตรงนี้เพื่อสมัครงาน

2การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

หลังจากที่ผู้สมัครได้สมัครงานกับทางบริษัทแล้ว เจ้าหน้าที่ งานบุคคลจะพิจารณาจากประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีความเหมาะสมตรงกับตำแหน่งงานในเบื้องต้น และ ส่งข้อมูลให้กับทางหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาร่วมด้วย

3การทำแบบทดสอบ

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น จะได้รับ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์จากเจ้าหน้าที่งานบุคคล เพื่อนัดหมายผู้สมัครให้เข้ามาทำแบบทดสอบวัดความรู้ ของตำแหน่งงานที่สมัคร โดยจำต้องสอบเพื่อวัดระดับ ทางภาษาอังกฤษ ความรู้เฉพาะทางของแต่ละตำแหน่งงาน และแบบทดสอบบุคลิกภาพ

4การสัมภาษณ์งาน

หากผู้สมัครผ่านการทำแบบทดสอบวัดความรู้ของตำแหน่งงาน ที่สมัครในเบื้องต้น ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์ จากเจ้าหน้าที่งานบุคคล เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์งาน
แก่ผู้สมัคร


หมายเหตุ : บางกรณีอาจมีการเรียกนัดทำแบบทดสอบและนัดสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

5การคัดเลือก

ผลการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณา และสรุปผลการสัมภาษณ์ร่วมกัน โดยจะเลือกผู้สมัครที่มี ความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ งานบุคคลจะแจ้งผลการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายแก่ ผู้สมัครงานทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์

6การจ้างงาน

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่ งานบุคคล จะชี้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดงานและ ความรับผิดชอบเพิ่มเติม ตลอดจนอัตราค่าจ้าง วันเริ่มงาน เงื่อนไขการจ้างโดยสังเขป ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ ว่าจ้างพนักงานใหม่ในขั้นตอนต่อไป

ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

การสัมภาษณ์งานรอบแรก

ประกอบด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมสัมภาษณ์จากส่วนงานบุคคลและหน่วยงาน โดยการสัมภาษณ์รอบแรกจะมีคำถามในการสัมภาษณ์ทั้งที่เป็น ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แล้วแต่กรณี)

การสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์รอบแรก จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล์จากเจ้าหน้าที่งานบุคคลเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย ซึ่งการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย ประกอบด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมสัมภาษณ์จากส่วนงานบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการสัมภาษณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
(แล้วแต่กรณี)

ผลการสัมภาษณ์

คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันถึงผู้สมัครที่มี ความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับการสัมภาษณ์งานรอบแรกซึ่งเจ้าหน้าที่มงาน บุคคล จะแจ้งผลการสัมภาษณ์งานรอบแรกแก่ผู้สมัครงานทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่มีการสัมภาษณ์

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะชี้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดงานและความรับผิดชอบเพิ่มเติมตลอดจน ค่าจ้างเงินเดือน
วันเริ่มงาน เงื่อนไขการจ้าง
โดยสังเขปก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม่ในขั้นตอนต่อไปผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

OUR WELFARE & BENEFIT

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เงินเดือน

บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์อัตราเงินเดือนจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน โดยได้ทำการสำรวจ และเทียบเคียงค่าตอบแทน ตลอดจนสำรวจค่าตลาด อย่างสม่ำเสมอ โดยทำ Benchmarking เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่า บริษัทฯให้ผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาด และสามารถดำรงรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้ได้

ค่าครองชีพ

นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการจ่าย เงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือ พนักงาน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

โบนัส

บริษัทฯจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน โดยการจ่ายโบนัส จะเน้นที่ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายการทำงาน โดยจะจ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯให้แก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการออมทรัพย์เป็นหลักประกันสำหรับ การดำรงชีพในอนาคต เมื่อออกจากงานไปแล้วซึ่งมี หลักการตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนเอกชนจัดตั้ง ขึ้น โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน จ่ายเงินสะสม ส่วนหนึ่งและ บริษัทฯสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง

สวัสดิการต่างๆ

นอกจากผลตอบแทนด้านเงินได้ ซึ่งเป็นรูปของตัวเงินแล้ว บริษัทฯยังมีสวัสดิการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อ ตัวของพนักงาน และครอบครัวดังนี้

> เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร

> เงินช่วยเหลือพนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ

> เงินชดเชยเกษียณอายุ

> ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ต่อพนักงาน และครอบคลุม ถึงบิดา-มารดา

> โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของ ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ดังนั้นจึงจัดให้มีการหยุดพักผ่อนประจำปี ด้วย จำนวนวันตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังสามารถสะสมวันหยุด ไว้ใช้ในปีถัดไปได้อีกด้วย

ชุดยูนิฟอร์มและรถรับ-ส่งพนักงาน

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำที่โรงงาน จะได้รับสวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการทำงาน และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวก ในการเดินทางมา ทำงานที่โรงงานต่างๆ โดยมีการจัดบริการรถรับส่งพนักงาน ตามจุด สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานบริเวณใกล้เคียง ณ โรงงานที่ พนักงานปฏิบัติงานอยู่

ข้าวกลางวันฟรี

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำโรงงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่พนักงาน โดยการให้พนักงาน รับประทานข้าวหอมมะลิชั้น 1 อย่างดีได้ไม่จำกัด เพื่อบรรเทา ภาระค่าใช้จ่าย เรื่องอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน

สวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

สำหรับพนักงานสังกัดสำนักงานใหญ่ จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ ค่าอาหารกลางวันรายเดือน เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย ในการ รับประทานอาหารกลางวันโดยบริษัทฯ มีบริการห้องอาหารภายใน อาคารสำนักงานใหญ่ไว้รองรับ

รางวัลยกย่องชมเชย

นอกเหนือจากผลประโยชน์ และผลตอบแทนต่าง ๆ ดังกล่าว ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุน การชื่มชม ต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และการคิดค้น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งผลงาน ความสำเร็จที่โดดเด่นของพนักงาน โดยมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงาน ภายใต้ชื่อ Ajinomoto Award , รางวัลการทำงาน นานปี เป็นต้น

ห้องพยาบาล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องพยาบาล ระดับมาตรฐานคลินิกขนาดใหญ่ สำหรับพนักงาน โดยมีแพทย์ประจำ และแพทย์พิเศษเฉพาะทาง ให้บริการ และในกรณีที่พนักงาน ต้องเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบบริษัทฯ

ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์

สำนักงานใหญ่
ติด BTS พญาไท

FREE Shuttle Bus
รับ-ส่งที่โรงงาน

ค่าอาหารกลางวัน
และ ข้าวฟรี

ติดต่อ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

487/1 อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา, เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (0) 2247 7000

life at Ajinomoto

มุ่งสร้างค่านิยมใหม่-ด้วยความคิด สร้างสรรค์

สร้างค่านิยมด้วยแนวคิดใหม่ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ เป็นเอกลักษณ์ของเรา

มีจิตวิญญาณของนักบุกเบิก-กล้า ลงมือทำ

แน่วแน่ที่จะรับความท้าทายในการสร้างธุรกิจ และตลาด ใหม่ๆ อยู่เสมอ

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม- ช่วยเหลือ

ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยความนอบน้อมและ ซื่อสัตย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมให้ได้ มากที่สุดผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน-เคารพ

เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะและเป็นองค์กร ที่ทุกคนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถของตนเอง ได้อย่างเต็มศักยภาพ

LIFE AT AJINOMOTO

“อายิโนะโมะโต๊ะ” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย

เคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราเน้นให้ความสำคัญของ Career & Human Development ซึ่งได้แก่

เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา

เปรียบได้กับการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ต้นไม้และดูแลจนเติบใหญ่แข็งแรง

CAREER at Ajinomoto

Work Well

เพราะพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร อายิโนะโมะโต๊ะจึงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกและใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตการทำงานของเพื่อนพนักงานอย่างยั่งยืน

Live Well

อายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเพื่อนพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ สวัสดิการและนโยบายต่างๆ สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กินดี มีสุข ในครอบครัวอายิโนะโมะโต๊ะ

Human Development

อายิโนะโมะโต๊ะเชื่อในคุณค่าของคน จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งด้านบุคคล และสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ การโค้ชชิ่ง และการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งมีการทำ Career Development Plan(CDP) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความเป็นผู้นำโดยเรามีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองค์กรรวมไปถึงการฝึกอบรมในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการจัดการทั่วไป ทักษะเฉพาะทาง และทักษะการเป็นผู้นำเพื่อเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมและสนับสนุนในการทำงาน

Career Development

อายิโนะโมะโต๊ะเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานสามารถเติบโตในตำแหน่งและสายงานขององค์กรผ่านระบบ CDP หรือCareer Development Plan รวมไปถึงการเติบโตข้ามสายงาน ผ่านระบบการหมุนเวียนงาน การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานและการเติบโตในองค์กรเพื่อให้ได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย และท้าทายมากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งเน้นการสอนงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลจากรุ่นสู่รุ่น

HR CYCLE

Applicants

ผู้สมัคร

Recruitment

( Screening )

กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร

Talent

success plan

conpetency

Assignment

( Positioning )

การมอบหมายงาน

Training / knowledge

( Fertilizer )

การฝึกอบรม

policy / direction

( Light )

นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน

ENVIRONMENT

mentor / coach

( Water )

ระบบพี่เลี้ยง การดูแล

Performance

( Result )

ผลการปฏิบัติงานผ่านมาตรฐาน

Assignment

( Grow )

การมอบหมายงาน

Promotion / Rotate

( Plant )

CDP โครงการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

PERFORMANCE

( KNT )

เลื่อนขั้น โยกย้าย

Team Development

( NEW SEED )

พัฒนาทีม

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้