พนักงานประจำผลัด กองต้นกำลัง วุฒิ ม.6 (1 ตำแหน่ง)

โรงงานปทุมธานี
08/04/2564

Job Description :

1.ปฎิบัติงานประจำให้บรรลุเป้าหมาย และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา

2.รับผิดชอบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.ควบคุมดูแล เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำงาน

4.ปฎิบัติตามคู่มือการทำงานที่สอน ที่ให้อย่างเคร่งครัด

5.วิเคราะห์น้ำ และทำ Lab ที่ใช้ในโรงงาน

Job Qualification :

1.เพศชาย อายุ 21-25 ปี

2.วุฒิ ม.6

3.สามารถทำงานเป็นกะได้

4.สามารถทำงานเป็นทีมได้

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น

6.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เบื้องต้น

8.สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้