พนักงานกองการผลิตที่ 3 (Packing) (1 ตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานอยุธยา
วันที่สมัคร : 18/09/2564

1. ประวัติส่วนตัว

รองรับไฟล์ Jpg, Png ขนาดไม่เกิน 3MB
รองรับไฟล์ Pdf, Doc, Jpg, Jpeg, Png ขนาดไม่เกิน 1MB
รองรับไฟล์ Jpg, Pdf ขนาดไม่เกิน 5MB

2. ประวัติการศึกษา

3. ประวัติการฝึกงาน / ทำงาน

4. ทักษะด้านภาษา (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)

5. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (หากไม่มีกรุณาเว้นว่างไว้)

คำ / นาที
คำ / นาที

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่เขียนแจ้งต่อบริษัทฯ ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความหรือเอกสารใดที่ให้ไว้ต่อบริษัทฯ ปรากฎว่าเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ
เลิกจ้างข้าพเจ้าออกจากงานได้ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น และบริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ แก่ข้าพเจ้าContact :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HR Department / Tel. 02-247-7000 ext. 1531, 1559, 1562, 1572, 1583

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้