ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

เพื่อรองรับการเจริญเติบโต ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ที่ผลิตจากโรงงานของ "กลุ่มบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)" ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการแข่งขันทางตลาด ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) จากกระบวนการผลิตของ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบด้วย สำนักงานสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขากรุงเทพ และสาขากำแพงเพชร

ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

> ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

อายิโฟล® คือ ปุ๋ยเคมีสำหรับฉีดพ่นทางใบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

> ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

อามิเมท® คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหาร ในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของพืช มีหลายสูตรให้เลือกใช้ ตามระยะเวลาการเจริญเติบโต ของพืช เช่น สูตร 8-3-4 ช่วยบำรุงต้น ใบ และผล และสูตร 3-8-8 ช่วยสะสมแป้ง สะสมน้ำตาล และเพิ่มผลผลิต เป็นต้น นอกจากนั้นปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราอามิเมท® ทุกสูตรยังมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า 10%

หมายเหตุ:

นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของการผลิตผงชูรส ยังสามารถนำแร่ธาตุไนโตรเจนที่ได้จากวัตถุดิบ ได้แก่ ยูเรีย กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยเคมี คือ แอมโมเนียมซัลเฟต และแอมโมเนียมคลอไรด์ ได้อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) บางชนิดยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยมีสารอาหารที่เหมาะสม เช่น กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต เกลือและแร่ธาตุอื่น ๆ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งมั่นทุ่มเท สร้างมาตรฐานของบริษัทและผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองรองมาตรฐานระดับสากล อันได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 และ มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งมีความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ยังตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง ในการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัยผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ / Contact Channel

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้